WIADOMOŚCI

UWAGA ROLNICY!
Wapnowanie, Agroenergia 

A A A

10.10.2019

  

Uprzejmie przekazujemy Państwu informacje o możliwości uzyskania dofinansowania na realizację zadań polegających na regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie oraz realizacji programu priorytetowego: Agroenergia. Poniżej przedstawiamy Państwu w skrócie ogólne założenia programów. Więcej informacji na stronie www.nfosigw.gov.pl

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na zakupie i wysiewie wapna nawozowego lub środków wapnujących, celem regeneracji gleb o odczynie pH mniejszym bądź równym 5,5 (badanie odczynu gleby należy wykonać raz na
4 lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha).

·         Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Rolnicy - posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha

·         Forma dofinansowania

Dotacja

·         Budżet programu

W 2019-2023: 300 mln zł

·         Gdzie aplikować o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie rolnicy składają bezpośrednio do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej właściwej dla lokalizacji użytku rolnego przewidzianego do regeneracji. Dofinansowania udzieli wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (właściwy terytorialnie wg lokalizacji).

·         Kroki do dofinansowania

1.       Zgłoszenie do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, aby uzyskać zalecenie nawozowe (jeśli nie ma badań gleb stacja Chemiczno-Rolnicza takie badanie wykona);

2.       Zakup wapna nawozowego i rozsianie;

3.       Powtórne w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej złożenie wniosku o zwrot części kosztów zakupu załączając fakturę oraz oświadczenie o dokonanym wysiewie nawozu.

·         Warunki dofinansowania

1.       Kwalifikowane będą koszty poniesione od 01.06.2019 – 31.10.2023

2.       Kwota dofinansowania wynosi odpowiednio:

- do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego dla gospodarstw
o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;

- do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego dla gospodarstw
o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych;

- do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego dla gospodarstw
o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

3. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej może być udzielone nie częściej niż raz na 4 lata.

4. Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:
- wapna nawozowego;
- środka wapnującego.

5. Do kosztów kwalifikowanych nie wlicza się kosztów transportu i rozsiewania.

Więcej informacji: http://www.nfosigw.gov.pl/wapnowanie

Program Priorytetowy: Agroenergia

Kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu działalności rolniczych na środowisko z zakresu nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) oraz magazynów energii, zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych (w tym wody), przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

·         Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wyłącznie rolnicy indywidualni

·         Forma dofinansowania

Dotacja, pożyczki preferencyjne oraz pożyczki na zasadach rynkowych

·         Budżet programu

200 mln zł

·         Gdzie aplikować o dofinansowanie

Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu, o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD: wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy, oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A  02-673 Warszawa z dopiskiem „Agroenergia”

·         Warunki dofinansowania

1.       Dotacje: co do zasady do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł

2.       Pożyczki preferencyjne: od 100 tys. zł do 200 tys. zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb (nie mniej niż 2% w skali roku) – fakultatywnie

3.       Okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.

Więcej informacji: http://www.nfosigw.gov.pl/agroenergia

 

do góry  |